Yichong Lao

Huang Lab ylao7@wisc.edu

Education

B.S. Applied Bioscience - Zhejiang University